GRADBIŠČA PREJ IN POTEM

Ureditev dvorišča privatne hiše. Izkop in odstranitev površinske plasti zemlje, podiranje trenutnih tlakovanih površin, betonskih stez. Polaganje in inštalacija novih dovodnih in odvodnih cevi. Izdelava in tlakovanje stez. Nasipanje in planiranje zemlje ter kamnitega agregata, saditev rastlin.

Ureditev okolja poslovno stanovanjskega objekta. Izkop in odstranitev površinske plasti zemlje. Polaganje tlakovcev, saditev travnate preproge in rastlinja.

Ureditev pristopne poti stanovanjskega objekta. Izkop zemlje in nasutega materiala. Nasipanje in planiranje površin, ureditev dohoda za pešce, saditev travnate preproge in rastlinja. Odvod padavinskih vod.

Ureditev dvorišča. Izkop in prevoz zemlje. Nasipanje in planiranje posteljice. Inštalacija armiranih betonskih jaškov za dovod in odvod vode. Polaganje tlakovcev, dekinga, montaža lesene ograje, saditev okrasnega rastlinja.

Ureditev dvorišča privatne hiše. Tlakovanje s kamnitimi kockami s krožnim vzorcem, tlakovanje s ploščami lomljenega kamna.

Ureditev dvorišča družinske hiše. Izkop in odstranjevanje zemeljskega materiala, nasipanje in planiranje nosilne plasti, ureditev stez, polaganje tlakovcev in robnikov, nanašanje končne fasadne plasti, saditev okrasnega rastlinja.

Ureditev dvorišča družinske hiše. Nasipanje in priprava nosilne plasti z ugraditvijo geotekstila, polaganje robnikov in tlakovcev na dohodni rampi in dvorišču. Graditev in tlakovanje armiranega betonskega stopnišča. Saditev okrasnega rastlinja.

Ureditev dvorišča družinske hiše. Izkop površinske plasti zemlje, podiranje trenutnih tlakovanih površin in betonskih stez. Ureditev dohodnih stez, tlakovanje. Nasipanje in planiranje zemlje, saditev rastlinja.

Ureditev dvorišča družinske hiše. Podiranje in odvoz betonske plošče z dohodne steze. Izkop površinske plasti zemlje, navoz in planiranje nosilne in površinske plasti zemlje. Tlakovanje s krožnim vzorcem. Saditev okrasnega rastlinja.

Ureditev dvorišča družinske hiše. Nasipanje in planiranje nosilne plasti z gramozom. Ureditev dohodnih stez, polaganje tlakovcev in robnikov, saditev okrasnega rastlinja.

Izdelava kaminov iz polne opeke, priprava nosilne plasti, tlakovanje, polaganje robnikov.

Ureditev dvorišča družinske hiše. Odstranjevanje rastlinja, izkop površinske plasti zemlje. Polaganje robnikov in tlakovcev, nasipanje z gramozom, saditev okrasnega rastlinja.

Ureditev dvorišča družinske hiše. Planiranje površine, ureditev steze s kamnitimi ploščami in lesenimi letvicami, nasipanje z gramozom, nasipanje s drevesno skorjo, saditev okrasnega rastlinja.

Ureditev dvorišča družinske hiše. Izkop zemeljskega materiala. Nasipanje in planiranje površin z gramozom različne zrnavosti. Izdelava nosilne plasti in polaganje tlakovcev s krožnim vzorcem.

Ureditev okolja stanovanjskega objekta. Odstranjevanje trenutnega asfalta, izkop površinske plasti zemlje. Izdelava nove dohodne ceste, asfaltiranje, polaganje cestnih robnikov. Nasipanje površinske plasti zemlje, vgraditev okrasnega rastlinja.

Ureditev parka. Izkop zemlje in planiranje površin.

Ureditev dvorišča družinske hiše. Izkop zemeljskega materiala v nasipu. Izdelava ločnih kaskadnih opornih sten – postavljanje opažev, armatura in betoniranje. Polaganje kamnitih plošč, tlakovanje z lomljenim kamnom, nasipanje z gramozom, nasipanje in planiranje zemlje, saditev okrasnega rastlinja.

Ureditev dvorišča družinske hiše. Izdelava zidanega žara, končna plast silikat. Saditev okrasnega rastlinja.

Izkop in odstranjevanje zemeljskega materiala, planiranje površin, nasipanje in planiranje nosilne plasti gramoza, izdelava oporne stene obložene z okrasno opeko, polaganje tlakovcev.

Ureditev in stabilizacija poševnega dela dvorišča z gotovimi betonskimi elementi. Izdelava ločnih kaskadnih sten, stopnišče s polno opeko, nasipanje prodnikov.

Ureditev dvorišča stanovanjskega objekta. Nasipanje nosilne plasti, izdelava lesene podkonstrukcije, polaganje dekinga. Nasipanje površinske plasti zemlje in drevesne skorje, polaganje kamnitih plošč, saditev travnate preproge in okrasnega rastlinja.

Izkop in odstranjevanje zemeljskega materiala, izdelava konstrkucije in inštalacija bazena, nasipanje in planiranje površin.

Podiranje in odstranjevanje kamnitih plošč s tlakovanih površin in z oporne stene. Polaganje dekinga ter ureditev steze in opornih sten.

Ureditev razstavnega prostora dobavitelja popločnih elementov.

Ureditev poševnih delov in dohoda stanovanjskega objekta.

Ureditev dvorišča stanovanjskega objekta. Izkop zemeljskega materiala, nasipanje in planiranje površin, izdelava lesene senčnice, ureditev dohodnih poti, saditev okrasnega rastlinja.

Ureditev dohoda za pešce k stanovanjskemu objektu. Izdelava ločnih sten, prilagoditev konstrukcije AB stopnišča, tlakovanje stopnišča, nasipanje zemlje, saditev okrasnega rastlinja.

Ureditev dohoda družinske hiše. Izdelava oporne stene s polno opeko, polaganje tlakovcev.

Ureditev dvorišča družinske hiše. Podiranje trenutne oporne stene, izkop zemlje, izdelava novih ločnih kaskadnih opornih sten, nasipanje zemlje, tlakovanje z lomljenimi kamnitimi ploščami, nanašanje končne fasadne plasti na oporne stene, saditev rastlinja.

Ureditev hiše za počitek. Izkop, navoz in planiranje nosilne plasti, popločevanje s krožnim vzorcem.

Ureditev dvorišča družinske hiše. Odstranjevanje trenutnih tlakovanih površin iz kamnitih plošč in z opornih sten. Polaganje tlakovcev in bankeraja.

Ureditev dvorišča. Polaganje robnikov, nasipanje in planiranje nosilne plasti, nasipanje in planiranje z gramozom in zemljo, polaganje bankeraja, saditev okrasnega rastlinja.

Sanacija stopnišča. Odstranjevanje dotrajanih oblog na stopnišču. Oblaganje stopnišča z lesenimi elementi.

Ureditev dohoda družinske hiše. Nabijanje materiala za nasipanje, priprava nosilne plasti. Polaganje tlakovcev..

Ureditev platoja stanovanjskega objekta. Priprava armirane betonske podlage, polaganje tlakovcev.

Sanacija stopnišča. Odstranjevanje dotrajanih oblog na stopnišču. Oblaganje stopnišča z lesenimi elementi.

Ureditev dvorišča družinske hiše. Oblikovanje stopnišča s kamnitimi ploščami, priprava nosilne plasti in polaganje tlakovcev. Izdelava ograje s polno opeko in kovanimi elementi.

Izkop zemeljskega materiala, izdelava ločnih opornih AB sten, polaganje tlakovcev s krožnim vzorcem, nasipanje zemeljskega materiala, planiranje površin, saditev travnate preproge.

Ureditev dohoda družinske hiše. Izkop površinske plasti zemeljskega materiala, nasipanje in priprava nosilne plasti, olaganje robnikov in tlakovcev, tlakovanje stopnišča, nasipanje z gramozom, saditev okrasnega rastlinja.

Ureditev terase družinske hiše. Izdelava nosilne konstrukcije, polaganje lesene obloge na tla.

Ureditev dohoda stanovanjskega objekta. Izkop zemlje in nasutega materiala. Nasipanje in planiranje površin, dohoda za pešce, saditev travnate preproge in rastlinja. Odvod padalinskih vod.

Ureditev dvorišča družinske hiše. Inštalacija električnega ogrevanja steze na pripravljeno betonsko podlago, polaganje tlakovcev in ograjskega stopnišča./p>

Ureditev dvorišča družinske hiše. Izkop zemeljskega materiala, nasipanje, planiranje in priprava nosilne plasti, polaganje tlakovcev, saditev travnate preproge.

Ureditev dohoda družinske hiše. Izkop zemeljskega materiala, podiranje dotrajanih AB elementov. Priprava podlage, popločevanje stopnišča i steze.

Ureditev dvorišča stanovanjskega objekta. Izkop zemeljskega materiala, priprava podloge, izdelava lesene senčnice in okrasnih elementov.

Ureditev terase poslovnega objekta. Izdelava nosilne konstrukcije za teraso z lesenimi in AB elementi, izdelava okrasnih sten, polaganje lesene obloge na tla.

Ureditev terase poslovnega objekta. Izdelava nosilne konstrukcije za teraso z lesenimi in AB elementi, izdelava okrasnih sten, polaganje lesene obloge na tla.

Ureditev parka. Rezanje in odstranjevanje stebla, izkop zemlje, planiranje in ravnanje površin, nasipanje in planiranje površin.

Ureditev dvorišča družinske hiše. Podiranje trenutnega stopnišča. Izdelava novega AB stopnišča in nove oporne stene. Tlakovanje dohoda in stopnišča, izdelava ograje za stopnišče iz cevnih elementov, nanos končne fasadne plasti oporne stene. Nasipanje z gramozom in drevesno skorjo, saditev okrasnega rastlinja.

Ureditev dohoda za vozila pri družinski hiši. Priprava podlage, tlakovanje s kamnitimi kockami s krožnim in ločnim vzorcem.

Ureditev dvorišča stanovanjskega objekta. Izkop materiala, nasipanje in planiranje površin, izdelava AB opornih sten, izdelava zaščitne ograje iz lesenih elementov, nasipanje zemlje, saditev okrasnega rastlinja.

Ureditev dvorišča družinske hiše. Izkop zemeljskega materiala, nasipanje in planiranje površin, priprava nosilne plasti, ureditev stez in dohoda za vozila, saditev travnate preproge in okrasnega rastlinja, polaganje okrasnih elementov.

Ureditev dvorišča družinske hiše. Izkop zemlje, planiranje in nasipanje površin, ureditev stez, saditev travnate preproge in okrasnega rastlinja, izdelava fasade.

Ureditev okolja stanovanjskega objekta. Priprava nosilne plasti, tlakovanje steze pred objektom, polaganje robnikov, priprava podlage in asfaltiranje dohoda za vozila.

Ureditev dohoda družinske hiše. Izdelava AB krožne oporne stene z hidro in termo izolacijo, nasipanje in planiranje površin, polaganje tlakovcev, izdelava končne fasadne plasti, montiranje lesenih pokrovnih elementov.

Ureditev in stabilizacija kosega dela dvorišča z gotovimi betonskimi elementi. Izdelava ločnih kaskadnih sten in stopnic iz polne opeke, nasipanje prodnikov.

UUreditev dohoda za pešce pri stanovanjskem objektu. Nasipanje in poravnanje površin, nasipanje površinske plasti zemlje, gramoza in drevesne skorje, polaganje tlakovcev in lesenih elementov na dohodne steze, saditev okrasnega rastlinja.

Ureditev dohoda za pešce pri stanovanjskem objektu. Izdelava opornih sten, tlakovanje konstrukcije AB stopnišča, nasipanje zemlje, saditev okrasnega rastlinja, izdelava končne fasadne plasti na oporni steni.

Ureditev dvorišča družinske hiše. Odstranjevanje trenutnih elementov, izkop površinske plasti zemlje, izdelava sten in kaminov iz polne opeke, nasipanje drevesne skorje, popločevanje steze s kamnitimi ploščami, polaganje okrasnih elementov.

Ureditev dvorišča družinske hiše. Planiranje in poravnanje površin, izdelava terase in stez iz lesenih elementov, nasipanje drevesne skorje, saditev okrasnega rastlinja.

Ureditev dvorišča stanovanjskega objekta. Nasipanje nosilne plasti, vgraditev lesene podkonstrukcije, polaganje dekinga. Nasipanje površinske plasti zemlje in drevesne skorje, polaganje kamnitih plošč, saditev travnate preproge in okrasnega rastlinja.

Vse pravice pridržane © Mirko Stijaković